team

scoulina scoula primara s-chalin ot
Tina Puorger muossadra Ladina Guler magistra da classa 1. e 2. classa Claudio Melcher magister da classa 7. classa
Rita Nuotclà muossadra Marina Jann magistra da classa 3. e 4. classa Gian Caviezel magister da classa 8. classa
Martina Denoth pedagoga curativa Andri Gritti magister da classa 5. e 6. classa Maja Bischoff magistra da classa 9. classa
Sara Noggler pedagoga curativa Gianna Bettina Gritti pedagoga curativa
logopedia –> vair Scuol Gianna Bettina Gritti pedagoga curativa Katja Berry magistra da rom
Martina Denoth pedagoga curativa Nataglia Roner magistra da rom
Elisa Stuppan magistra da rom Elisa Stuppan magistra da rom
etica e religiun
Seraina Guler catacheta